egzamin-zawodowy.edu.pl
Trenażer umiejętności zdania egzaminu zawodowego  NOWY EGZAMIN ZAWODOWY 
i
Aktualizacje: 28-11-2014 Dodano 50 zadań egzaminacyjnych dla technika mechatronika. Symbol cyfrowy zawodu: 311[50] Wersja arkusza: -0X-142. (06-2014 więcej...
Zawód technik: informatyk 312[01], elektryk 311[08], mechatronik 311[50], mechanik 311[20], elektronik 311[07], ekonomista 341[02], administracji 343[01], rolnik 321[05], weterynarii 322[14]

15 dni po egzaminie...

TERMINY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, którzy uzyskali świadectwo ukończenia szkoły w kwietniu lub czerwcu:

etap pisemny

 • 15 czerwca 2015 r. (poniedziałek), godz. 12.00 – dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie zawodowe

etap praktyczny:

 • od 16 do 19 czerwca 2015 r. – dla absolwentów technikum i szkół policealnych
 • od 30 czerwca do 17 lipca 2015 r. – dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych
 • wydanie dyplomów – 28 sierpnia 2015 roku.

TERMINY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, którzy uzyskali świadectwo ukończenia szkoły w styczniu:

etap pisemny

 • 12 stycznia 2015 r. (poniedziałek), godz. 12.00 – dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie zawodowe

etap praktyczny:

 • od 13 do 14 stycznia 2015 r. – dla absolwentów techników, techników uzupełniających i szkół policealnych kształcących w tych samych zawodach, w których kształcą technika (szczegółowy harmonogram przeprowadzania etapu praktycznego, o którym mowa w § 113 ust. 5 rozporządzenia, będzie zamieszczony na stronach OKE do 12 grudnia 2014 r.)
 • od 22 do 31 stycznia 2015 r. – dla absolwentów zasadniczych szkól zawodowych i szkół policealnych kształcących w tych samych zawodach, w których kształcą zasadnicze szkoły zawodowe.
 • wydanie dyplomów – 27 lutego 2015 roku.

Baza danych trenażera zawiera zadania egzaminacyjne właściwe dla kwalifikacji w danym zawodzie (etap pisemny cz. 1) oraz zadania sprawdzające wiadomości i umiejętności związane z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą (etap pisemny cz. 2). W ustawieniach można określić zawód oraz ilość zadań. Trenażer przetestowano z przeglądarkami: Mozilla Firefox, Opera itp. Nie zaleca się przeglądarki Internet Explorer.

Ogólnie o egzaminie

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe zwany egzaminem zawodowym jest formą oceny poziomu opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu danego zawodu, określonych w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Egzamin zawodowy składa się z dwóch etapów:

 • etapu pisemnego (120 minut), który składa się z dwóch części
  • część I obejmuje zadania sprawdzające wiadomości i umiejętności właściwe dla kwalifikacji w danym zawodzie (50 zadań),
  • częśc II obejmuje zadania sprawdzające wiadomości i umiejętności związane z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą (20 zadań).
 • etapu praktycznego (od 180 do 240 minut).

Zdający zdał egzamin zawodowy, jeżeli uzyskał:

 • z etapu pisemnego:
  • z części pierwszej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania,
  • z części drugiej – co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania,
 • z etapu praktycznego – co najmniej 75% możliwych do uzyskania punktów.

Więcej o egzaminie zawodowym...Status:s60ecp3be7
Powodzenia!
Parametry:
Zawód:
Technik informatyk 312[01] (TI)
Etap pisemny cz.1:
50 zad.
Etap pisemny cz.2:
20 zad.
Czas trwania: 120 min.
Wyniki:
EP cz.1:
EP cz.2:
Czas: pobieram czas...
00:00
Dostępne zawody:
 • Technik informatyk 3...
 • Technik elektryk 311[08]
 • Technik ekonomista 3...
 • Technik mechanik 311[20]
 • Technik mechatronik ...
 • Technik elektronik 3...
 • Technik rolnik 321[05]
 • Technik weterynarii ...
 • Technik administracj...
 • Technik logistyk 342[04]
 • Technik hotelarstwa ...
 • ZSZ - elektryk 724[01]